Yritys

Perinneympäristöjen kuten niittyjen ja metsälaidunten määrä on vähentynyt viimeisen sadan vuoden aikana 99 %. *

Laidunnus, niitto ja esimerkiksi kulotuksen aiheuttama häiriödynamiikka mahdollistivat vielä 1900-luvun alkupuolella vaateliaan matalakasvuisen ja monimuotoisen kasvillisuuden kukoistuksen.

Perinneympäristöt ovat monimuotoisimpia elinympäristöjämme. Tämänkaltaisten pienialaisten ja vähälukuisten biotooppien säilyminen edellyttää valoisaa ja avointa kasvuympäristöä, jonka pysyvyys voidaan tänä päivänä turvata ainoastaan jatkuvilla ja tarkoituksenmukaisilla hoitotoimenpiteillä. Pääasiassa laidunnuksen ja muun perinteisen maatalouden kadotessa häviää sekä kulttuuriperintöä, maisema-arvoja että monimuotoisuudeltaan erittäin arvokkaita elinympäristöjä.

Luontoarvojen säilyminen on suoraan verrannollista alueiden hoidon laatuun ja jatkuvuuteen. Niityt vesakoituvat, ketoja valtaavat vähäarvoisemmat lajit ja laidunnuksen ja hoidon puutteessa lajisto taantuu ekologisessa ajassa mitaten hyvin nopeasti.

* Metsähallitus Luontopalvelut 2018. Tavoitteet teoiksi! -julkaisu

Yritykseni olemassaolon tarkoitus on lisätä hyvin hoidettujen perinnebiotooppien pinta-alaa mahdollisimman paljon ja siten ylläpitää ja parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Yrittäjä Venni Alanko

Yrittäjä on Saaristomerelle sydämensä menettänyt Ympäristösuunnittelija AMK. Luonnonhoidon kokemusta on kertynyt työskennellessäni Luonnonhoito-, Paahde-, ja Rannikko-LIFE-hankkeiden kohteilla sekä palkkatyöntekijänä että vapaaehtoisena.

Luonnonhoidon lisäksi kokemusta on kertynyt perinteisestä metsurintyöstä, viherrakentamisesta sekä työnjohdosta. Viime vuodet olen toiminut vapaan sivistystyön hankkeiden vetäjänä kouluttaen Suomeen muuttaneille työelämän ja yrittäjyyden taitoja. Paluu luonnonsuojelun pariin alkoi tuntua oikealta ja pitkään mielessä kypsynyt yritys perustettiin marraskuussa 2021.

.